FAQ - Frequent asked questions

Co kryje się pod terminem "franszyza integralna"

Franszyza integralna jest to kwota wskazana w Umowie Generalnej, do wysokości której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, o ile wartość szkody nie przekroczy tej kwoty.

Co oznacza termin "międzynarodowy transport multimodalny"

Termin ten oznacza przewóz towarów z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych rodzajów transportu na podstawie jednej umowy o przewóz multimodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przyjął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju.

Kiedy spedytor dokonuje ubezpieczenia ładunku.

Według zasady, znajdującej wyraz w postanowieniach Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2002, spedytor dokonuje ubezpieczenia ładunku, zwanego ubezpieczeniem „cargo”, jedynie wtedy, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie zlecenie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, spedytor nie ma obowiązku składania w imieniu klienta wniosku o ubezpieczenie przesyłki od ryzyk, związanych z jej przewozem. Z ubezpieczeniem przesyłki w transporcie („cargo”) wiąże się bowiem konieczność zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Co oznacza skrót ADR

Skrót ADR pochodzi od the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road i oznacza umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Umowa ADR stosowana jest również w przewozach krajowych.

Na czym polega konsolidacja przesyłek.

Konsolidacja polega na łączeniu kilku mniejszych przesyłek, podążających w tym samym kierunku. W tym celu spedytor sporządza na każdą skonsolidowana przesyłkę oddzielny list przewozowy oraz dodatkowo jeden list zbiorczy z listą ładunkową. Na liście zbiorczym nadawcą jest spedytor konsolidujący przesyłki, a odbiorcą spedytor dekonsolidujący. Przewoźnik ma wgląd tylko w list zbiorczy.

Jakie towary określamy mianem towarów niebezpiecznych.

Towary niebezpieczne to towary, których przewóz – na podstawie przepisów zawartych w załącznikach do umowy ADR – jest zabroniony, bądź dopuszczony, ale tylko na zasadach podanych w tychże załącznikach.

Co to jest stawka waga / miara.

Stawka per 1 tona lub per 1 m3. Do obliczeń przyjmuje się wartość większą.

Co to jest kog IMDG.

Kod IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) jest to międzynarodowy morski kod materiałów niebezpiecznych. Nie ma on charakteru międzynarodowej konwencji, a więc nie jest dokumentem obowiązującym, niemniej jednak jest on uznawany i stosowany zgodnie z przyjętą praktyką.

Co to znaczy "indosować" konosament.

Poprzez indosowanie (żyrowanie) - złożenie podpisu na odwrocie konosamentu, wszelkie prawa wynikające z konosamentu na zlecenie zostają przeniesione na inną osobę.

Co oznacza sformułowanie door - to - door.

Door-to-door oznacza pełną obsługę spedycyjną, od momentu odbioru towaru od dostawcy, aż do momentu jego dostarczenia do odbiorcy, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych formalności.

Co to jest cbm.

Cbm- ang. cubic meter- metr sześcienny

Co oznacza pojęcie "okres wolny od opłat demurrage i detention"

Jest to czas na podjęcie pełnego i zdanie pustego kontenera do portu, określony przez armatora. Po upływie okresu wolnego naliczane są opłaty z tytułu demurrage i detention. Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna i wynika z zapisu w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami.

Co oznacza, że firma działa jako NVOCC.

Skrót NVOCC (ang. Non Vessel Operating Common Cartier) oznacza przewoźnika, który nie dysponuje własnymi statkami, ale poprzez zawieranie z armatorami kontraktów przewozowych i stosowanie własnych konosamentów, świadczy usługi przewozowe na swój rachunek. NVOCC jest kategorią występującą w prawie amerykańskim, które reguluje na jakich warunkach firmy amerykańskie i zagraniczne mogą uzyskać akceptację działania jako NVOCC w przewozach do/ z USA. Za wprowadzanie w życie przepisów dotyczących NVOCC, jak i za kontrolę przestrzegania tego prawa odpowiedzialny jest organ administracji państwowej USA – Federal Maritime Commission (FMC). Potocznie NVOCC jest kategorią stosowaną w przewozach morskich na całym świecie i oznacza spedytora, który wystawiając własny konosament odpowiada za powierzony mu ładunek, zgodnie z warunkami tegoż konosamentu.

Ile europalet mieści się w kontenerze 20' i 40' stopowym.

W kontenerze 20-stopowym - 11 europalet
W kontenerze 40-stopowym - 23 europalety

Co kryje się pod skrótem FIOS.

Free in and out and free stowed - bez kosztów załadunku i wyładunku i bez kosztów za sztauerkę (przewoźnik nie ponosi tych kosztów), stosowane w umowach pomiędzy przewoźnikiem a czarterującym. Koszty załadunku, wyładunku i sztauerki ponosi czarterujący.

Co to są warunki dostawy.

Warunki dostawy są zbiorem reguł, określających zobowiązania stron, kupującego i sprzedającego. Wyjaśniają kto i od którego momentu ponosi koszty i ryzyko związane z dostarczeniem i ubezpieczeniem przesyłki. Do najczęściej używanych warunków dostawy należą Incoterms 1990, 2000, Combiterms oraz Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym, jednakże najczęściej używanymi w praktyce obrotów międzynarodowych są wykładnie Incoterms.

Jaki jest zakres ubezpieczenia w ramach instytutowej klauzuli ładunkowej (A)?

Instytutowe klauzule ładunkowe (A) – czyli tak zwane klauzule all risks, przewidują ubezpieczenie towaru od wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia - z wyjątkiem tych, które są w tych klauzulach wyraźnie wymienione. Zastosowanie do ubezpieczenia cargo klauzul A pozwala na najszersze pokrycie polisowe – w odróżnieniu od instytutowych klauzul ładunkowych (B) i (C) – czyli klauzul tzw. ryzyk nazwanych.

W świetle interpretacji reguł INCOTERMS 2000 – w szczególności CIP i CIF – czyli reguł, które wyraźnie mówią o obowiązku ubezpieczenia towaru, sprzedający spełni swój obowiązek kontraktowy, ubezpieczając towar w transporcie od ryzyk nazwanych.

Co to jest dodatek ISPS i z czego on wynika.

ISPS to dodatek bezpieczeństwa wynikający ze zwiększenia kosztów poprawy bezpieczeństwa w transporcie morskim.

Co oznacza termin "przewozy drobnicowe LCL/LTL"?

Termin ten oznacza przewozy przesyłek mniejszych niż przestrzeń ładunkowa środka przewozu – kontenera lub trailera. Powszechnie są one określane skrótami: LCL (less than container load), LTL (less than trailer load).

Polski