Słownik pojęć

Transport morski – podstawowe definicje

BAF (Bunker Adjustment Factor) – zmienny dodatek paliwowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) przez konferencję żeglugową w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku paliw

Bill of Lading (B/L) – konosament, morski list przewozowy;

CAF (Currency Adjustment Factor) – zmienny dodatek walutowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) przez konferencję żeglugową w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku walut

E.T.A./ETA (Estimated Time of Arrival) – przewidywany termin wejścia statku  do portu; skrót używany w rozkładach rejsów statków

E.T.S./ETS (Estimated Time of Sail) lub E.T.D./ETD (Estimated Time of Departure) – przewidywany termin wyjścia statku z portu; skrót używany w rozkładach rejsów statków

FCL (Full Container Load) – przesyłka pełnokontenerowa, gdy jeden klient wykupuje całą pojemność kontenera dla swojego towaru, nawet jeśli nie wykorzysta jej w całości, np. 20 cbm/5 ton w kont. 20’DV, podczas gdy maksymalna pojemność kontenera to 33 cbm i 20 ton brutto;

ISPS (International Ship & Port Facility Security fee) – opłata pobierana przez wszystkich armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa

KONTENER MORSKI  – urządzenie transportowe odpowiednio wytrzymałe dla umożliwienia wielokrotnego użycia; specjalnie zaprojektowane dla ułatwienia transportu towarów jednym lub kilkoma środkami dystrybucji, bez przeładowywania ładunku; wyposażone w urządzenia umożliwiające łatwą manipulację zwłaszcza podczas jego przeładunku z jednego środka transportu na inny; skonstruowane tak, aby można było łatwo je napełniać i opróżniać;

LCL (Less than Container Load) – przesyłka drobnicowa przesyłana wspólnie z przesyłkami innych klientów w jednym kontenerze, tzw. zbiorczym; w transporcie morskim, inaczej niż w drogowym, 1 cbm przyrównywany jest do 1 tony i w oparciu o to porównanie liczona jest stawka frachtowa za przesyłkę;

LCL/FCL – przesyłki drobnicowe konsolidowane w kraju nadania od kilku różnych załadowców dla jednego odbiorcy w jeden kontener zbiorczy

P.O.L./POL (Port Of Loading) – port załadunku

P.O.D./POD (Port Of Discharge) – port wyładunku

PSS (Peak Season Surcharge) – okresowy dodatek sezonowy wprowadzany w momentach, gdy na danym rynku frachtowym popyt na fracht rośnie, a armatorzy nie mają możliwości podwyższenia podstawowych stawek frachtowych, ponieważ zostały one ustalone np. na cały kwartał

Sea Waybill – konosament ekspresowy; wystawiany w jednym egzemplarzu; nie jest wymagana prezentacja oryginału armatorowi/spedytorowi, aby „zwolnił” towar

THC (Terminal Handling Charges) – koszty portowe/terminalowe – opłaty związane z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn oraz przeładunkiem na samochód; w porcie kraju nadania, jak i przeznaczenia; składają się na tę opłatę różne koszty częściowe za poszczególne operacje wykonywane w portach/na terminalach

TRANSIT TIME – przewidywany czas transportu, podawany w rozkładach.
UWAGA: w niektórych rozkładach podawany jest czas podróży, obliczony poprzez zsumowanie wyłącznie czasów podróży kolejnych etapów, np. dowóz do portu, fracht morski, odwóz z portu, bez uwzględnienia czasu oczekiwania towaru na przeładunek w portach/na terminalach

W/M – waga/miara – 1 cbm/1 tona – do obliczenia frachtu wybiera się wartość większą (liczbę ton lub metrów sześciennych) i mnoży ją przez podaną stawkę; jeżeli obliczony fracht jest niższy od stawki minimalnej, należy przyjąć stawkę minimum.

Niektóre skróty potocznie używane w komunikacji spedycyjnej.

B/L - BILL OF LADING
CHC - CHASIS CHARGE
CHGS - CHARGES
CK - CHECK
COC - CONTAINER ON-HIRE CHARGE
CNTR - CONTAINER
CST - COST
CSF - CARRIER SECURITY FEE
CUC - CHASIS USING CHARGE
D/THC - DESTINATION THC
DIC - DESTINATION INLAND CHARGE
DLD - DELIVERED
DLR - DELIVER
DLY - DELIVERY
DSTN - DESTINATION
DUP - DUPLICATE
EFS - EMERGENCY FUEL SURCHARGE
EIS - EQUIPMENT IMBALANCE SURCHARGE
EMS - EMERGENCY SURCHARGE
FM - FROM
FUM - SUMIGATION CHARGE
FIOS - FREE IN / OUT LOADING/ DISCHARGING IS AT CONSIGNER'S COST)
FIFO - FREE IN / FREE OUT (VIDE FIOS)
FILO - FREE IN / LINER OUT (LOADING IS AT CONSIGNER'S COST, DISCHARGING IS AT LINER COST)
GRI - ANY OUTSTANDING GENERAL RATE INCREASE
HLC - HEAVY LIFT CHARGE
INTL - INTERNATIONAL
LIFO - LINER IN / FREE OUT (LOADING IS AT LINER COST, DISCHARGING IS AT CONSIGNER'S COST)
LILO - LINER IN / OUT (LOADING AND DISCHARGING IS AT LINER COST)
LSF - LOW SULPHUR FUEL
O/THC - ORIGINAL TERMINAL HANDLING CHARGE / CONTAINER SERVICE CHARGE
OFC - OCEAN FREIGHT CHARGE
OGS - OUT OF GAUGE CHARGE
OIC - ORIGIN INLAND CHARGE
PCS - PANAMA CANAL LOW WATER SURCHARGE
PSS - PEAK SEASON SURCHARGE
SCS - SUEZ CANAL SURCHARGE
SVC - SERVICE
WRS - WAR RISK SURCHARGE
SCC / SCS – SUEZ CANAL CHARGE lub zwanty też SCS – SUEZ CANAL SURCHARGE
V.A.T.O.S – valid at the time of shipment ( w przypadku dodatków do frachtu morskiego)

Polski