INCOTERMS w transporcie morskim - FCA

Incoterms są obecnie najpopularniejszymi formułami handlowymi stosowanymi w kontraktach międzynarodowych. Najbardziej aktualna wersja Incoterms opublikowana została w 2010 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2011. Na drodze wieloletniej praktyki formuły te uległy ujednoliceniu. Ich kodyfikacją zajęła się już w latach 30.Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC). Stworzyła ona tzw. Incoterms (International Commercial Terms).

Incoterms 2010 dzielą się na 4 grupy, które oznaczone są jako E, F, C i D. Podział ten wskazuje stopień odpowiedzialności i ryzyka, które ponoszone są przez importera i eksportera podczas dokonywania transakcji. W dodatku, wśród formuł Incoterms wyróżnia się formuły loco i franco. Formuły loco wskazują, iż eksporter powinien wystawić towar importerowi w miejscu jego wyprodukowania lub tam, gdzie dany towar znajduje się w chwili zawarcia kontraktu. Formuły franco określają natomiast miejsce, do którego eksporter musi dostarczyć towar, ponosząc przy tym koszt i ryzyko z tym związane.

Najważniejsze zmiany Incoterms 2010 w stosunku do Incoterms 2000:
- Ilość warunków została zmniejszona z 13 do 11
- Rezygnacja z reguł DEQ, DES i DAF
- DEQ (Delivered Ex Quay – dostarczone na nabrzeżu) – zostaje zastąpiona przez DAT (dostarczone do terminalu).
- DES (Delivered Ex Ship – dostarczone na statku) oraz DAF (Delivered At Frontier – doręczone na granicę) – zostają zastąpione warunkiem DAP (Delivered at Place – dostarczone w miejscu).

Poniżej kilka przykładów INCOTERMS 2000 oraz do pobrania skrócona wersja 2010.

 
 
 
 
 
Koszty i ryzyko sprzedającego Koszty i ryzyko kupującego
GRUPA F - importer posiada gestię transportową od określonego punktu w kraju wysyłki;

FCA - Free Carrier (... named place) [franca przewoźnik (... oznaczone miejsce)] obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego we wskazanym miejscu i uzgodnionym terminie; koszty załadunku na środek transportu ponosi sprzedający w przypadku odbioru towaru w zakładzie sprzedającego; w przypadku dostarczenia towaru do terminalu przewoźnika wyładunek odbywa się na koszt kupującego; odprawa celna eksportowa jest obowiązkiem sprzedającego;

FAS - Free Alongside Ship (... named port of shipment) [franco wzdłuż burty statku (...oznaczony port załadunku)] obowiązkiem kupującego jest zawarcie umowy o przewóz towaru morzem, poinformowanie sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy towaru do portj; sprzedający ma obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie i dostarczenia towaru wzdłuż burty statku;

FOB - Free On Board (... named port of shioment) [franco statek (... oznaczony port załadunku)] kupujący ma obowiązek zawarcia umowy o przewóz towaru morzem, podać sprzedającemu nazwę statku, miejsce załadurku i wymagany termin dostawy; sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru na wskazany przez kupującego statek i dokonania odprawy celnej eksportowej; sprzedający ponosi koszty oraz ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru do przekroczenia linii nadburcia statku w porcie załadunku;

Polski