INCOTERMS w transporcie morskim - CFR

Incoterms są obecnie najpopularniejszymi formułami handlowymi stosowanymi w kontraktach międzynarodowych. Najbardziej aktualna wersja Incoterms opublikowana została w 2010 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2011. Na drodze wieloletniej praktyki formuły te uległy ujednoliceniu. Ich kodyfikacją zajęła się już w latach 30.Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC). Stworzyła ona tzw. Incoterms (International Commercial Terms).

Incoterms 2010 dzielą się na 4 grupy, które oznaczone są jako E, F, C i D. Podział ten wskazuje stopień odpowiedzialności i ryzyka, które ponoszone są przez importera i eksportera podczas dokonywania transakcji. W dodatku, wśród formuł Incoterms wyróżnia się formuły loco i franco. Formuły loco wskazują, iż eksporter powinien wystawić towar importerowi w miejscu jego wyprodukowania lub tam, gdzie dany towar znajduje się w chwili zawarcia kontraktu. Formuły franco określają natomiast miejsce, do którego eksporter musi dostarczyć towar, ponosząc przy tym koszt i ryzyko z tym związane.

Najważniejsze zmiany Incoterms 2010 w stosunku do Incoterms 2000:
- Ilość warunków została zmniejszona z 13 do 11
- Rezygnacja z reguł DEQ, DES i DAF
- DEQ (Delivered Ex Quay – dostarczone na nabrzeżu) – zostaje zastąpiona przez DAT (dostarczone do terminalu).
- DES (Delivered Ex Ship – dostarczone na statku) oraz DAF (Delivered At Frontier – doręczone na granicę) – zostają zastąpione warunkiem DAP (Delivered at Place – dostarczone w miejscu).

Poniżej kilka przykładów INCOTERMS 2000 oraz do pobrania skrócona wersja 2010.

 
 
 
 
 
Koszty i ryzyko sprzedającego Koszty i ryzyko kupującego
GRUPA C - sprzedający posiadając gestię transportową zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszt do określonego punktu w kraju przeznaczenia; ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru związane z transportem od portu załadunku ponosi kupujący;

CFR - Cost and Freight (... named port of destination) [koszt i fracht (... oznaczony port przeznaczenia)] sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy do określonego portu przeznaczenia, pokrycia kosztów załadunku na statek i frachtu; podział ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru następuje na linii nadburcia statku w porcie załadunku;

CIF - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) [koszt, ubezpieczenie i fracht (... oznaczony port przeznaczenia)] formuła CIF poszerza zakres obowiązków sprzedającego wyspecyfikowanych w formule CFR o ubezpiecz e nie towaru;

CPT - Carriage Paid To ... (... named place of destination) [przewoźne opłacone do (...oznaczone miejsce przeznaczenia)] sprzedający zobowiązany jest do zawarcia umowy przewozu i jego opłacenia do określonego miejsca przeznaczenia; sprzedający ponosi ryzyko do momentu oddania towaru w pieczę przewoźnikowi;

CIP - Carriage and Insurance Paid To (... named place of destination) [przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (... oznaczone miejsce przeznaczenia)] w porównaniu do formuły CPT zakres obowiązków sprzedającego poszerzono o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów;

Polski