INCOTERMS w transporcie morskim - DDU/DDP

Incoterms są obecnie najpopularniejszymi formułami handlowymi stosowanymi w kontraktach międzynarodowych. Najbardziej aktualna wersja Incoterms opublikowana została w 2010 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2011. Na drodze wieloletniej praktyki formuły te uległy ujednoliceniu. Ich kodyfikacją zajęła się już w latach 30.Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC). Stworzyła ona tzw. Incoterms (International Commercial Terms).

Incoterms 2010 dzielą się na 4 grupy, które oznaczone są jako E, F, C i D. Podział ten wskazuje stopień odpowiedzialności i ryzyka, które ponoszone są przez importera i eksportera podczas dokonywania transakcji. W dodatku, wśród formuł Incoterms wyróżnia się formuły loco i franco. Formuły loco wskazują, iż eksporter powinien wystawić towar importerowi w miejscu jego wyprodukowania lub tam, gdzie dany towar znajduje się w chwili zawarcia kontraktu. Formuły franco określają natomiast miejsce, do którego eksporter musi dostarczyć towar, ponosząc przy tym koszt i ryzyko z tym związane.

Najważniejsze zmiany Incoterms 2010 w stosunku do Incoterms 2000:
- Ilość warunków została zmniejszona z 13 do 11
- Rezygnacja z reguł DEQ, DES i DAF
- DEQ (Delivered Ex Quay – dostarczone na nabrzeżu) – zostaje zastąpiona przez DAT (dostarczone do terminalu).
- DES (Delivered Ex Ship – dostarczone na statku) oraz DAF (Delivered At Frontier – doręczone na granicę) – zostają zastąpione warunkiem DAP (Delivered at Place – dostarczone w miejscu).

Poniżej kilka przykładów INCOTERMS 2000 oraz do pobrania skrócona wersja 2010.

 
 
 
 
 
Koszty i ryzyko sprzedającego Koszty i ryzyko kupującego
GRUPA D - sprzedający posiadając gestię transportową ma obowiązek dostarczenia towaru do określonego miejsca/portu przeznaczenia

DDU - Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) [dostarczone, cło nieopłaconej., oznaczone miejsce przeznaczenia)] sprzedający organizuje transport, ponosi jego koszt i ryzyko do oznaczonego miejsca przeznaczenia; towar stawia do dyspozycji kupującego na środku transportu; wyładunek ze środka transportu i odprawa celna importowa są obowiązkami kupującego;

DDP - Delivered Duty Paid (... named place of destination) [dostarczone, cło opłacone (...oznaczone miejsce przeznaczenia)] maksimum obowiązków sprzedającego, organizującego transport, pokrywającego jego koszt, ponoszącego ryzyko oraz dokonującego odprawy celnej importowej; wyładunek towaru z samochodu jest obowiązkiem kupująceqo;

DAF - Delivered At Frontier (... named place) [dostarczone na granicę (... oznaczone miejsce)] obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego i poniesienie związanych z tym kosztów oraz ryzyka, na środku transportu w określonym punkcie dostawy na granicy, przed granicą kraju sąsiedniego; ewentualne koszty wyładunku ze środka transportu na granicy ponosi kupujący;

DES - Delivered Ex Ship (...named port of destination) [ dostarczone na statku (...oznaczony port przeznaczenia)] sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy przewozu i poniesienia jego kosztu oraz postawienia towaru do dyspozycji kupującego na burcie statku w porcie przeznaczenia; ryzyko transportu morskiego ponosi sprzedający; odprawa celna importowa ciąży na kupującym;

DEQ - Delivered Ex Quay (... named port of destination) [dostarczone na nabrzeże (...oznaczony port przeznaczenia)] obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego na określonym nabrzeżu w porcie przeznaczenia; odprawa celna importowa ciąży na kupującym;

Polski